Czech Irregular Verbs

Infinitivesort icon Present tense ("já") Past tense ("on") Imperative English translation
brát beru bral ber to take
být jsem byl bud to be
chtít chci chtěl chtěj to want
číst čtu četl čti to read
dát dám dal dej to give
dostat dostanu dostal dostaň to get, to recieve
hrát hraju hrál hraj to play
jet jedu jel jed' to go by vehicle
jíst jím jedl jez to eat
jít jdu šel, šla, šli jdi to go on foot
krást kradu kradl krad' to steal
lít liju lil lij to pour
mít mám mél méj to have
moct můžu mohl -------- to be able to
mýt myju myl myj to wash
najít najdu našel, našla najdi to find
obléct obleču oblekl obleč to dress
pít píju pil pij to drink
plakat pláču plakal plač to cry
plavat plavu plaval plav to swim
pomoct pomůžu pomohl pomož to help
poslat pošlu poslal pošli to send
pronajmout pronajmu pronajal pronajmi to rent
psát píšu psal piš to write
říct řeknu řekl řekni to say
smát se směju se smál se směj se to laugh
smět smím směl směj to be allowed
sníst sním snědl sněz to eat
spát spím spal spi to sleep
stát stojím stál stůj to stand
ukázat ukážu ukázal ukaž to happen, become
ukrást ukradnu akradl ukradni to steal
umřit umřu umřel umři to die
vědět vím věděl -------- to know
vést vedu vedl ved' to lead
vézt vezu vezl vez to transport
vzít vezmu vzal vezmi to take
začit začnu začal, začnul začni to start, begin
zapomenout zapomenu zapomněl zapomeň to forget
zvát zvu zval zvi to invite